Πώληση ψηφιδωτά γλυπτά

106 Αρχικά σύγχρονα γλυπτά προς πώληση: Ποιος[...]

106 Αρχικά σύγχρονα γλυπτά προς πώληση:

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να αγοράσετε ένα ψηφιδωτό γλυπτό στο διαδίκτυο;


Ψάχνετε για ένα νέο έργο τέχνης που θα διακοσμήσει τέλεια το σπίτι σας. Πώς ξεκινάτε;

Ένα μοντέρνο γλυπτό, το οποίο μπορεί να βρεθεί σε μια σειρά από σχήματα και υλικά, όπως το μωσαϊκό, είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να δώσετε ζωή στο εσωτερικό του σπιτιού σας.

Ένα ψηφιδωτό γλυπτό είναι ένα μοντέρνο έργο τέχνης, το οποίο μπορεί να είναι μικρό, μεγάλο ή μνημειακό και ακόμη και να εμφανίζεται τόσο μέσα όσο και έξω από το σπίτι.

Ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων ενδιαφέρεται για την τέχνη του ψηφιδωτού. Συνεχίστε να διαβάζετε αν θέλετε να αγοράσετε ένα ψηφιδωτό γλυπτό στο διαδίκτυο ή αν θέλετε να μάθετε πού να το προμηθευτείτε από το καλύτερο ηλεκτρονικό κατάστημα, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε στο ARTMAJEUR.COM.

Πουλάμε μεγάλη ποικιλία από γλυπτά. Σίγουρα θα βρείτε ένα μωσαϊκό γλυπτό για να αγοράσετε στο Διαδίκτυο που θα λατρέψετε είτε είστε ήδη συλλέκτης είτε αρχίζετε να συλλέγετε έργα τέχνης για πρώτη φορά.

Discover contemporary Mosaic Sculptures on Artmajeur

Contemporary Mosaic Sculptures are a unique and original form of artwork that combines traditional mosaic techniques with modern sculpture. These sculptures can be made using a variety of supports, such as metal, wood, or stone, and are often created using a range of materials, including glass, ceramic tiles, and natural stone. What sets these sculptures apart from other forms of art is their intricate and detailed designs, which use a combination of colors, textures, and patterns to create a truly unique and captivating piece of art. Whether you are looking for a bold and striking statement piece, or something more subtle and understated, contemporary mosaic sculptures offer a wide range of options to suit your taste and style.

Γλυπτική,  27,6x27,6 in
Finding Balance Γλυπτική, 27,6x27,6 in
©2023 Julia Gorbunova

Origins and History

Contemporary Mosaic Sculptures have their roots in ancient civilizations such as Greece, Rome, and Persia. These cultures used mosaics to decorate their architecture and sculptures. However, it wasn’t until the 20th century that mosaic sculptures became a prominent art form.

Γλυπτική,  23,2x15,8 in
Chlorophylle Γλυπτική, 23,2x15,8 in
©2023 Fabienne Le Pajolec Moree

Evolutions of theses works in the contemporary art market

In recent years, contemporary Mosaic Sculptures have undergone a remarkable evolution. Artists have moved away from the traditional mosaic techniques and experimented with new materials, such as glass, metal, and ceramics. The use of vibrant colors, intricate patterns, and unconventional shapes has also become more prevalent. These sculptures have gained significant importance in the contemporary art market, attracting a diverse range of collectors and enthusiasts. Their versatility and ability to incorporate various themes and concepts have made them a popular choice among art lovers. Moreover, the intricate details and unique textures of these sculptures have become a defining characteristic of contemporary art, making them a valuable addition to any collection. As the demand for innovative and contemporary art continues to grow, the evolution of Mosaic Sculptures is likely to continue, providing artists with new opportunities to showcase their creativity and pushing the boundaries of traditional art forms.

Γλυπτική,  8,3x3,2 in
Pink crystal bearbrick Γλυπτική, 8,3x3,2 in
©2024 Aleksandra H

Related Famous Artists

Contemporary mosaic sculpture artists are known for their unique approach to creating art using small pieces of colorful glass, stone, or ceramic tiles. One of the most well-known artists in this field is Toyoharu Kii, who creates intricate mosaics that often depict natural scenes such as birds, flowers, and trees. Another artist is Karen Ami, who uses mosaic techniques to create three-dimensional sculptures that are often inspired by nature or the human form.

Other notable mosaic sculpture artists include Matteo Randi, who uses a range of materials to create his works, including marble, glass, and metal. His sculptures often explore themes of nature, movement, and transformation. Artist Sonia King is also known for her intricate mosaics, which often feature abstract patterns and bright colors. Her work is inspired by a wide range of sources, including nature, music, and literature.

Other contemporary artists who have made a name for themselves in the world of mosaic sculpture include Yulia Hanansen, whose work often features bold, geometric patterns, and Carol Shelkin, who creates mosaics that explore themes of spirituality and the natural world. Each of these artists brings a unique perspective to the field of mosaic sculpture, showcasing the versatility and creativity of this ancient art form in a modern context.

Γλυπτική,  65,4x65,4 in
CartonAge 01 Γλυπτική, 65,4x65,4 in
©2023 Xaro

Notable contemporary Mosaic Sculptures

Contemporary Mosaic Sculptures are a perfect combination of traditional mosaic techniques and modern sculpture styles. Here are some well-known contemporary Mosaic Sculptures:

  1. "The Waterfall" by Marco Bravura (2013) is a mosaic sculpture that depicts a waterfall in motion. Made of glass tiles, it captures the beauty and fluidity of water as it cascades down a rocky terrain.

  2. "Mother Earth" by Isaiah Zagar (2015) is a large-scale mosaic sculpture that honors the natural world. Made of ceramic and glass tiles, it features intricate patterns and motifs inspired by nature.

  3. "The Kiss" by Ellen Blakeley (2018) is a romantic mosaic sculpture that captures the intimacy and passion of a kiss. Made of stained glass and mirror tiles, it shimmers and sparkles in the light.

  4. "The Guardian" by Niki de Saint Phalle (1999) is a whimsical and colorful mosaic sculpture that stands over 30 feet tall. Made of mosaic tiles, it features a large, round figure with a wide, open mouth that serves as a doorway into a hidden garden.

  5. "The Wave" by Daud Akhriev (2016) is a dynamic mosaic sculpture that captures the energy and movement of a wave. Made of glass and marble tiles, it is a stunning tribute to the power of the ocean.

These contemporary mosaic sculptures showcase the beauty and diversity of this art form. They are a testament to the creativity and skill of the artists who continue to push the boundaries of what is possible with mosaic techniques.

Το πιο σχετικό | Πιο πρόσφατα

Γλυπτική με τίτλο "Finding Balance" από Julia Gorbunova, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό
Finding Balance - Γλυπτική, 27,6x27,6 in ©2023 από Julia Gorbunova - Abstract, abstract-570, Γεωμετρικός, abstract, mosaic, round, blue, silver, wallart

Julia Gorbunova

"Finding Balance"

Ψηφιδωτό | 27,6x27,6 in

1.820,67 $
Γλυπτική με τίτλο "CartonAge 01" από Xaro, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό Τοποθετήθηκε στο Ξύλινο πάνελ
CartonAge 01 - Γλυπτική, 65,4x65,4 in ©2023 από Xaro - Abstract, abstract-570, noir, upcycling

Xaro

"CartonAge 01"

Ψηφιδωτό | 65,4x65,4 in

2.397,77 $
Γλυπτική με τίτλο "Pentacle" από Michelle Vaillant, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό Τοποθετήθηκε στο Άλλος άκαμπτος πίνακας
Pentacle - Γλυπτική, 15,8x15,8 in ©2020 από Michelle Vaillant - Abstract, abstract-570, Αφηρημένη, noir, ardoise, 50 nuances

Michelle Vaillant

"Pentacle"

Ψηφιδωτό | 15,8x15,8 in

506,48 $
Γλυπτική με τίτλο "Ours en mosaique -S…" από Nadege Gesvres, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό
Ours en mosaique -Sculpture fait main-ourson chic noir argen - Γλυπτική, 24,8x15 in ©2022 από Nadege Gesvres - Outsider Art, outsider-art-1044, Γεωμετρικός, ourson mosaique, sculpture en mosaique, sculpture ourson, ours noir, ours argenté, sculpture sur socle, sculpture nounours, sculpture chic, ouson chic

Nadege Gesvres

"Ours en mosaique -Sculpture fait main-ourson chic noir argen"

Ψηφιδωτό | 24,8x15 in

1.787,57 $
Γλυπτική με τίτλο "Formes  géométriques" από Laurent Hunzinger, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό Τοποθετήθηκε στο Άλλος άκαμπ…
Formes géométriques - Γλυπτική, 7,9x7,9 in ©2023 από Laurent Hunzinger - Abstract, abstract-570, Γεωμετρικός

Laurent Hunzinger

"Formes géométriques"

Ψηφιδωτό | 7,9x7,9 in

374,06 $
Γλυπτική με τίτλο "Night sailing" από Αφροδιτη Ζαμπετακη, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό
Night sailing - Γλυπτική, 20,1x18,9 in ©2023 από Αφροδιτη Ζαμπετακη - Impressionism, impressionism-603, Θαλασσογραφία, sea, sailing, night

Αφροδιτη Ζαμπετακη

"Night sailing"

Ψηφιδωτό | 20,1x18,9 in

Κατόπιν αίτησης
Γλυπτική με τίτλο "Variation on the th…" από Svitlana Karunska, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό
Variation on the theme of Psyche - Γλυπτική, 37,8x12,2 in ©2019 από Svitlana Karunska - Psyche, Svitlana Karunska, colordot.ua, sculpture

Svitlana Karunska

"Variation on the theme of Psyche"

Ψηφιδωτό | 37,8x12,2 in

8.078 $
Γλυπτική με τίτλο "The old God" από Mauricio Borba, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό
The old God - Γλυπτική, 94,5x59,1 in ©2023 από Mauricio Borba - Figurative, figurative-594, Μυθολογία, zeus, pintura, realista, linda, mosaico

Mauricio Borba

"The old God"

Ψηφιδωτό | 94,5x59,1 in

5.067,2 $
Γλυπτική με τίτλο "QR keyboard" από Alberto Kissola, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό Τοποθετήθηκε στο Ξύλινο φορείο σκελετό
QR keyboard - Γλυπτική, 24x24 in ©2022 από Alberto Kissola - Abstract, abstract-570, Γεωμετρικός, clavier

Alberto Kissola

"QR keyboard"

Ψηφιδωτό | 24x24 in

1.259,02 $
1.093,51 $
Διαθέσιμη Εκτύπωση
Γλυπτική με τίτλο "Leão" από Kelly Melgar, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό
Leão - Γλυπτική, 0,6x0,6 in ©2023 από Kelly Melgar - Symbolism, symbolism-1020, Μυθολογία, Leão, Força, Guardião, beleza, arte, magnetismo, rei, poder

Kelly Melgar

"Leão"

Ψηφιδωτό | 0,6x0,6 in

Κατόπιν αίτησης Εκτυπώνει από 27,05 $
Γλυπτική με τίτλο "Whiteout" από Julee Latimer, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό
Whiteout - Γλυπτική, 18,9x18,9 in ©2017 από Julee Latimer - Abstract, abstract-570, Αφηρημένη, Whiteout, Julee Latimer, white on white, white monochrome, contemporary monochrome, sculptural mosaic, white mosaic, contemporary mixed media, contemporary white abstract, square framed art, snow and ice, snowball abstract, winter landscape, winter abstract art, modern mixed media, unique and unusual, beautiful and elegant, gorgeous sparkling white, original and individual, wow factor

Julee Latimer

"Whiteout"

Ψηφιδωτό | 18,9x18,9 in

5.717,55 $
Γλυπτική με τίτλο "Aquatic square, wat…" από Kleinmanzano, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό
Aquatic square, waterplants - Γλυπτική, 23,2x23,2 in ©2017 από Kleinmanzano - Pop Art, pop-art-615, Ξύλο, Μέταλλο, Ποτήρι, Θαλασσογραφία, Wall sculpture, Glass mosaic, wall decoration, glass relief, waterplants, Square, green, Water, Zen, Sixties, Peace, Anne Klein H., Abstract wall art, Abstract art

Kleinmanzano

"Aquatic square, waterplants"

Ψηφιδωτό | 23,2x23,2 in

Πουλήθηκε
Εκτυπώνει από 27,05 $
Γλυπτική με τίτλο "Chlorophylle" από Fabienne Le Pajolec Moree, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό Τοποθετήθηκε στο Άλλος άκαμπ…
Chlorophylle - Γλυπτική, 23,2x15,8 in ©2023 από Fabienne Le Pajolec Moree - Abstract, abstract-570, Δέντρο

Fabienne Le Pajolec Moree

"Chlorophylle"

Ψηφιδωτό | 23,2x15,8 in

1.287,71 $
Γλυπτική με τίτλο "Sogni (Interpretati…" από Lise Arcangeli, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό Τοποθετήθηκε στο Άλλος άκαμπτος…
Sogni (Interpretation d'une peinture de V. Mattéo Corcos) - Γλυπτική, 64,6x52,8 in ©2021 από Lise Arcangeli - Figurative, figurative-594, Πορτρέτα γυναικών, peintres italiens, portrait, livres

Lise Arcangeli

"Sogni (Interpretation d'une peinture de V. Mattéo Corcos)"

Ψηφιδωτό | 64,6x52,8 in

24.651,86 $
Γλυπτική με τίτλο "Orange Forest" από Elena Kirillova, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό
Orange Forest - Γλυπτική, 27,6x32,3 in ©2024 από Elena Kirillova - Impressionism, impressionism-603, Δάσος, forest, trees, sky, colorful trees, happiness, landscape, modern mosaic

Elena Kirillova

"Orange Forest"

Ψηφιδωτό | 27,6x32,3 in

3.675,55 $
Γλυπτική με τίτλο "Hypnotized (Lego)" από Mach-One, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό Τοποθετήθηκε στο Άλλος άκαμπτος πίνακας
Hypnotized (Lego) - Γλυπτική, 15,8x15,8 in ©2022 από Mach-One - Pop Art, pop-art-615, Pop Πολιτισμός, lego, toys, pop art, pop culture, mosaic, dots, studs

Mach-One

"Hypnotized (Lego)"

Ψηφιδωτό | 15,8x15,8 in

454,99 $
Γλυπτική με τίτλο "Sunbeam" από Ageliki Papadopoulou, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό
Sunbeam - Γλυπτική, 9,8x9,8 in ©2022 από Ageliki Papadopoulou - Figurative, figurative-594, Αφηρημένη

Ageliki Papadopoulou

"Sunbeam"

Ψηφιδωτό | 9,8x9,8 in

9.818,37 $
Γλυπτική με τίτλο "Tavolo mosaicato 80…" από Roberto Rubiola, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό
Tavolo mosaicato 80x120 cm (classico tavolo da 6 persone) - Γλυπτική, 31,5x47,2 in ©2023 από Roberto Rubiola - Abstract, abstract-570, φανταστικός, Mosaico, Tavolo, ceranica

Roberto Rubiola

"Tavolo mosaicato 80x120 cm (classico tavolo da 6 persone)"

Ψηφιδωτό | 31,5x47,2 in

1.850,46 $
Γλυπτική με τίτλο "Beach Stones II" από Sharon Bachner, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό Τοποθετήθηκε στο Ξύλινο πάνελ
Beach Stones II - Γλυπτική, 25x19 in ©2023 από Sharon Bachner - Abstract, abstract-570, Παραλία, beach art, beach, mosaic, abstract, gold, pattern, glass beads, polymer clay, energy, bold color, meditation

Sharon Bachner

"Beach Stones II"

Ψηφιδωτό | 25x19 in

1.607 $
Γλυπτική με τίτλο "Rondelle bleu-vert" από Francine Bonnet, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό
Rondelle bleu-vert - Γλυπτική, 8,3x9,8 in ©2023 από Francine Bonnet - Abstract, abstract-570, Δέντρο

Francine Bonnet

"Rondelle bleu-vert"

Ψηφιδωτό | 8,3x9,8 in

306,76 $
Γλυπτική με τίτλο "L'albero immaginario" από Krisalide, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό
L'albero immaginario - Γλυπτική, 9,8x9,8 in ©2023 από Krisalide - Δέντρο

Krisalide

"L'albero immaginario"

Ψηφιδωτό | 9,8x9,8 in

649,83 $
Διαθέσιμη Εκτύπωση
Γλυπτική με τίτλο "Wandmosaik "Memento…" από Laura Lambert, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό Τοποθετήθηκε στο Ξύλινο πάνελ
Wandmosaik "Memento Mori“ Porträt eines Mannes - Γλυπτική, 29,5x23,6 in ©2018 από Laura Lambert - Πνευματικότητα, viereckig, schwarz, braun, wand, terasse, garten

Laura Lambert

"Wandmosaik "Memento Mori“ Porträt eines Mannes"

Ψηφιδωτό | 29,5x23,6 in

Κατόπιν αίτησης Εκτυπώνει από 27,05 $
Γλυπτική με τίτλο "Depths of Antiquity" από Dmitrii Solodcenco, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό
Depths of Antiquity - Γλυπτική, 118,1x118,1 in ©2020 από Dmitrii Solodcenco - Figurative, figurative-594, Δέντρο, #decorative_panel, #woodpanel, #walldeco, #wood_wall_art, #homedeco, #woodmosaic

Dmitrii Solodcenco

"Depths of Antiquity"

Ψηφιδωτό | 118,1x118,1 in

Όχι προς πώληση
Γλυπτική με τίτλο "Ange déchu" από Gaetan Gasc, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό Τοποθετήθηκε στο Ξύλινο φορείο σκελετό
Ange déchu - Γλυπτική, 27,2x15,8 in ©2022 από Gaetan Gasc - Conceptual Art, conceptual-art-579, Πνευματικότητα, Ceramique, ange, mosaique

Gaetan Gasc

"Ange déchu"

Ψηφιδωτό | 27,2x15,8 in

2.737,62 $
Γλυπτική με τίτλο "Pink crystal bearbr…" από Aleksandra H, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό
Pink crystal bearbrick - Γλυπτική, 8,3x3,2 in ©2024 από Aleksandra H - Abstract, abstract-570, Γεωμετρικός, pink, barbie, sculptire, bearbrick

Aleksandra H

"Pink crystal bearbrick"

Ψηφιδωτό | 8,3x3,2 in

485,51 $
Γλυπτική με τίτλο "2/10" από Krzysztof Bendinger, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό
2/10 - Γλυπτική, 23,6x23,6 in ©2024 από Krzysztof Bendinger - Pop Art, pop-art-615

Krzysztof Bendinger

"2/10"

Ψηφιδωτό | 23,6x23,6 in

1.895,7 $
Γλυπτική με τίτλο "Slim!" από Andrii Davydenko, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό
Slim! - Γλυπτική, 59,1x39,4 in ©2022 από Andrii Davydenko - Geometric, geometric-572, Εξοχή, Architecture, Urban, House, Building, Mosaic, Tiles, Geometry

Andrii Davydenko

"Slim!"

Ψηφιδωτό | 59,1x39,4 in

8.450 $
Διαθέσιμη Εκτύπωση
Γλυπτική με τίτλο "Mare di plastica" από Gianni Mattu, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό
Mare di plastica - Γλυπτική, 10,6x12,6 in ©2023 από Gianni Mattu - Conceptual Art, conceptual-art-579, Ψάρι, Caretta Caretta, Mare, plastica, Inquinamento mare, mare fauna marina

Gianni Mattu

"Mare di plastica"

Ψηφιδωτό | 10,6x12,6 in

3.601,62 $
Γλυπτική με τίτλο "Ma Belle" από Patrizia Salles, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό
Ma Belle - Γλυπτική, 11,6x11,6 in ©2022 από Patrizia Salles - Figurative, figurative-594, Πορτρέτα γυναικών, cornpoppy, vandongen, ladyinred, wink, killereyes, plume, featherinherhat, red, black, kiss, moda, fashion, patriziasalles, patriziaasalles, face, portrait, twenty's, roaringtwenties

Patrizia Salles

"Ma Belle"

Ψηφιδωτό | 11,6x11,6 in

1.935,43 $
Γλυπτική με τίτλο "Poissons" από La Souris Au Champignon Noir, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό
Poissons - Γλυπτική, 1x1,9 in ©2024 από La Souris Au Champignon Noir - Figurative, figurative-594, Ψάρι, animal, poisson, carpe, mosaïque, ceramique, verre, bleu, rouge, bois

La Souris Au Champignon Noir

"Poissons"

Ψηφιδωτό | 1x1,9 in

260,41 $
Γλυπτική με τίτλο "Char AMX 40" από Franck Scala, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό
Char AMX 40 - Γλυπτική, 20,5x29,9 in ©2023 από Franck Scala - Abstract, abstract-570, Αφηρημένη, Meuble, Mobilier, Design, Brique, Carreaux, Fracture, Cassure, Ligne, Géométrie, Artisanat, Céramique, Mosaïque, Objet, Décoratif, Abstrait, Sculpture

Franck Scala

"Char AMX 40"

Ψηφιδωτό | 20,5x29,9 in

2.212,1 $
Γλυπτική με τίτλο "wish-Dilek" από Birsen Kumcu, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό Τοποθετήθηκε στο Ξύλινο πάνελ
wish-Dilek - Γλυπτική, 16,9x20,9 in ©2022 από Birsen Kumcu - Expressionism, expressionism-591, Αφηρημένη, Doğal taş, mozaik, mozaik tablo, soyut mozaik

Birsen Kumcu

"wish-Dilek"

Ψηφιδωτό | 16,9x20,9 in

1.599,3 $
1.434,37 $
Γλυπτική με τίτλο "Esprit es-tu air?" από Christine Kerfant, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό
Esprit es-tu air? - Γλυπτική, 25,6x17,7 in ©2018 από Christine Kerfant - Abstract, abstract-570, Αφηρημένη, estuaire, esprit, liberté, mouvement

Christine Kerfant

"Esprit es-tu air?"

Ψηφιδωτό | 25,6x17,7 in

Όχι προς πώληση
Γλυπτική με τίτλο "THE TREE OF THE KNO…" από Raluca-Ioana Enăchescu, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό
THE TREE OF THE KNOWLEDGE OF GOOD AND EVIL - Γλυπτική, 33,5x43,3 in ©2020 από Raluca-Ioana Enăchescu -

Raluca-Ioana Enăchescu

"THE TREE OF THE KNOWLEDGE OF GOOD AND EVIL"

Ψηφιδωτό | 33,5x43,3 in

Όχι προς πώληση
Γλυπτική με τίτλο "Signora in Verde" από Andreas Duttkowsky, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό
Signora in Verde - Γλυπτική, 23,6x14,2 in ©2023 από Andreas Duttkowsky - Figurative, figurative-594, Μόδα

Andreas Duttkowsky

"Signora in Verde"

Ψηφιδωτό | 23,6x14,2 in

3.639,13 $
Διαθέσιμη Εκτύπωση
Γλυπτική με τίτλο "Mosaico e sbalzo su…" από Eleonora Morelli, Αυθεντικά έργα τέχνης, Ψηφιδωτό
Mosaico e sbalzo su rame,personalizzabile su richiesta - Γλυπτική, 11,8x11,8 in ©2023 από Eleonora Morelli - scultura, mosaico, sbalzo, rame, sucommissione, personalizzabile, idearegalo, eventi, coppia, matrimonio

Eleonora Morelli

"Mosaico e sbalzo su rame,personalizzabile su richiesta"

Ψηφιδωτό | 11,8x11,8 in

523,03 $