יפים שיסטיק


Follow
Sculpture, Digital Arts ... 12 Followers Member since 2008
כרמיאל, Israel
© by יפים שיסטיק
© יפים שיסטיק
3.jpg - Sculpture ©2018 by יפים שיסטיק -
On Request
3
Sculpture
© by יפים שיסטיק
© יפים שיסטיק
3.jpg - Sculpture ©2018 by יפים שיסטיק -
On Request
3
Sculpture
9.1x18.1x9.5 in © by יפים שיסטיק
© יפים שיסטיק
Tenderness - Sculpture, 9.1x18.1x9.5 in ©2019 by יפים שיסטיק - Figurative, figurative-594, Bronze, Birds, Bronze sculpture, tenderness, birds
On Request
Tenderness
Sculpture - Metals (9.1x18.1 in)
25.6x39.4 in ©2011 by יפים שיסטיק
©2011 יפים שיסטיק
Other Planet 2 - Digital Arts, 25.6x39.4 in ©2011 by יפים שיסטיק -
Other Planet 2
Digital Arts (Several sizes)
17.7x13.8 in ©2010 by יפים שיסטיק
©2010 יפים שיסטיק
Muse 4 - Digital Arts, 17.7x13.8 in ©2010 by יפים שיסטיק - My digital painting
Muse 4
Digital Arts (Several sizes)
39.4x25.6 in ©2010 by יפים שיסטיק
©2010 יפים שיסטיק
Other planet - Digital Arts, 39.4x25.6 in ©2010 by יפים שיסטיק - My digital painting
Other planet
Digital Arts (Several sizes)
39.4x25.6 in ©2010 by יפים שיסטיק
©2010 יפים שיסטיק
Pollution - Digital Arts, 39.4x25.6 in ©2010 by יפים שיסטיק - My digital painting
Pollution
Digital Arts (Several sizes)
39.4x25.6 in ©2011 by יפים שיסטיק
©2011 יפים שיסטיק
Love Dance - Digital Arts, 39.4x25.6 in ©2011 by יפים שיסטיק - My digital painting
Love Dance
Digital Arts (Several sizes)
©2011 by יפים שיסטיק
©2011 יפים שיסטיק
Love In my hart_2 - Digital Arts ©2011 by יפים שיסטיק - My digital painting
Love In my hart 2
Digital Arts (Several sizes)
19.7x15.8 in ©2008 by יפים שיסטיק
©2008 יפים שיסטיק
Muse 1 - Digital Arts, 19.7x15.8 in ©2008 by יפים שיסטיק - graphics artwork
Muse 1
Digital Arts (Several sizes)
©2011 by יפים שיסטיק
©2011 יפים שיסטיק
Muse 2 - Digital Arts ©2011 by יפים שיסטיק - graphics artwork
Muse 2
Digital Arts (Several sizes)
17.7x13.8 in ©2010 by יפים שיסטיק
©2010 יפים שיסטיק
Muse 3 - Digital Arts, 17.7x13.8 in ©2010 by יפים שיסטיק - graphics artwork
Muse 3
Digital Arts (Several sizes)
53.2x37.4 in ©2008 by יפים שיסטיק
©2008 יפים שיסטיק
Love. - Digital Arts, 53.2x37.4 in ©2008 by יפים שיסטיק - My oil on canvas painting
Love.
Digital Arts (Several sizes)
27.6x37.4 in ©2012 by יפים שיסטיק
©2012 יפים שיסטיק
DEEP IN SEA WATER - Digital Arts, 27.6x37.4 in ©2012 by יפים שיסטיק - My digital painting
DEEP IN SEA WATER
Digital Arts (Several sizes)
29.9x24 in ©2009 by יפים שיסטיק
©2009 יפים שיסטיק
Peacock - Sculpture, 29.9x24 in ©2009 by יפים שיסטיק - Figurative, figurative-594, Bronze, Birds, sculpture., Birds, Bronze
On Request
Peacock
Sculpture - Metals (29.9x24 in)
29.9x14.6x3.9 in ©2015 by יפים שיסטיק
©2015 יפים שיסטיק
Taking off - Sculpture, 29.9x14.6x3.9 in ©2015 by יפים שיסטיק - Figurative, figurative-594, Bronze, Birds, Bronze, sculpture, Birds
On Request
Taking off
Sculpture - Metals (29.9x14.6 in)
28x3.9x3.9 in ©2017 by יפים שיסטיק
©2017 יפים שיסטיק
Embrace 5 - Sculpture, 28x3.9x3.9 in ©2017 by יפים שיסטיק - Figurative, figurative-594, Bronze, Love / Romance, love, romance, erotic, sculpture, bronze
On Request
Embrace 5
Sculpture - Metals (28x3.9 in)
28x18.1x17.3 in ©2018 by יפים שיסטיק
©2018 יפים שיסטיק
Ballerina taking off - Sculpture, 28x18.1x17.3 in ©2018 by יפים שיסטיק - Figurative, figurative-594, Bronze, Women, Ballet, Woman, Motion
On Request
Ballerina taking off
Sculpture - Metals (28x18.1 in)
22.4x16.1x10.6 in ©2018 by יפים שיסטיק
©2018 יפים שיסטיק
.jpg - Sculpture, 22.4x16.1x10.6 in ©2018 by יפים שיסטיק - Figurative, figurative-594, Bronze, Men
$15,000
Sculpture - Metals (22.4x16.1 in)
9.8x4.7x11 in ©2007 by יפים שיסטיק
©2007 יפים שיסטיק
Love and unity 2 - Painting, 9.8x4.7x11 in ©2007 by יפים שיסטיק -
$6,500
Love and unity 2
Painting (9.8x4.7 in)
14.8x3.9x11.8 in ©2007 by יפים שיסטיק
©2007 יפים שיסטיק
Love and Tenderness - Sculpture, 14.8x3.9x11.8 in ©2007 by יפים שיסטיק - Original Bronze sculpture Symbolizing Love, Partnership, Tenderness
$3,500
Love and Tenderness
Sculpture - Casting (14.8x3.9 in)
11x4.7x11.8 in ©2007 by יפים שיסטיק
©2007 יפים שיסטיק
Love and Unity - Painting, 11x4.7x11.8 in ©2007 by יפים שיסטיק -
Love and Unity
Painting (11x4.7 in)
11.8x7.9x11 in ©2007 by יפים שיסטיק
©2007 יפים שיסטיק
Love song II - Painting, 11.8x7.9x11 in ©2007 by יפים שיסטיק - Original Bronze sculpture Symbolizing Tango of Two
$3,500
Love song II
Painting (11.8x7.9 in)
7.9x11.8x11 in ©2007 by יפים שיסטיק
©2007 יפים שיסטיק
Love song 1 - Painting, 7.9x11.8x11 in ©2007 by יפים שיסטיק - Original Bronze sculpture Symbolizing Tango of Two
$3,500
Love song 1
Painting (7.9x11.8 in)
15.4x10.6x9.5 in ©2007 by יפים שיסטיק
©2007 יפים שיסטיק
In whirl of dance 2 - Painting, 15.4x10.6x9.5 in ©2007 by יפים שיסטיק - Original Bronze sculpture Symbolizing Love, Partnership, Tenderness
$6,500
In whirl of dance 2
Painting (15.4x10.6 in)
9.8x11.8x8.3 in ©2007 by יפים שיסטיק
©2007 יפים שיסטיק
In whirl of a Love dance - Painting, 9.8x11.8x8.3 in ©2007 by יפים שיסטיק -
$6,500
In whirl of a Love dance
Painting (9.8x11.8 in)
15.8x4.3x11.8 in ©2007 by יפים שיסטיק
©2007 יפים שיסטיק
Love Dance1 - Sculpture, 15.8x4.3x11.8 in ©2007 by יפים שיסטיק - Original Bronze sculpture Symbolizing Tango of Two
$3,000
Love Dance1
Sculpture - Casting (15.8x4.3 in)
15x13x5.5 in ©2007 by יפים שיסטיק
©2007 יפים שיסטיק
Love dance 2 - Sculpture, 15x13x5.5 in ©2007 by יפים שיסטיק - Original Bronze sculpture Symbolizing Tango of Two
$2,500
Love dance 2
Sculpture - Casting (15x13 in)
15.4x11.8x4.3 in ©2008 by יפים שיסטיק
©2008 יפים שיסטיק
Love dance 3 - Sculpture, 15.4x11.8x4.3 in ©2008 by יפים שיסטיק - Original Bronze sculpture Symbolizing Tango of Two
$3,000
Love dance 3
Sculpture - Casting (15.4x11.8 in)
55.1x39.4x433.1 in ©2011 by יפים שיסטיק
©2011 יפים שיסטיק
WHIRL_OF_DANCE III - Sculpture, 55.1x39.4x433.1 in ©2011 by יפים שיסטיק - Original Bronze sculpture Symbolizing Tango of Two
WHIRL OF DANCE III
Sculpture - Casting (55.1x39.4 in)
66.9x25.6x35.4 in ©2009 by יפים שיסטיק
©2009 יפים שיסטיק
TENDERNESS AND LOVE 2 - Sculpture, 66.9x25.6x35.4 in ©2009 by יפים שיסטיק - Original Bronze sculpture Symbolizing Love, Partnership, Tenderness
$20,000
TENDERNESS AND LOVE 2
Sculpture - Casting (66.9x25.6 in)
59.1x25.6x35.4 in ©2009 by יפים שיסטיק
©2009 יפים שיסטיק
TENDERNESS AND LOVE 1 - Sculpture, 59.1x25.6x35.4 in ©2009 by יפים שיסטיק - Original Bronze sculpture Symbolizing Love, Partnership, Tenderness
TENDERNESS AND LOVE 1
Sculpture - artwork_cat. (59.1x25.6 in)
14.2x13x13 in ©2009 by יפים שיסטיק
©2009 יפים שיסטיק
“In whirl of dance”4a - Sculpture, 14.2x13x13 in ©2009 by יפים שיסטיק - Original Bronze sculpture Symbolizing Love, Partnership, Tenderness
$5,700
“In whirl of dance”4a
Sculpture - Metals (14.2x13 in)
51.2x31.5x39.4 in ©2009 by יפים שיסטיק
©2009 יפים שיסטיק
Love Song 3 - Sculpture, 51.2x31.5x39.4 in ©2009 by יפים שיסטיק - birds as asimbol of Love, Partnership...
$28,000
Love Song 3
Sculpture - Metals (51.2x31.5 in)
31.5x23.6 in ©2010 by יפים שיסטיק
©2010 יפים שיסטיק
WHIRL OF DANCE Y - Sculpture, 31.5x23.6 in ©2010 by יפים שיסטיק - Original Bronze sculpture Symbolizing Tango of Two
$14,000
WHIRL OF DANCE Y
Sculpture - Casting (31.5x23.6 in)
42.5x23.6x21.7 in ©2010 by יפים שיסטיק
©2010 יפים שיסטיק
Love and Unity 5 - Sculpture, 42.5x23.6x21.7 in ©2010 by יפים שיסטיק - Original Bronze sculpture Symbolizing Love, Partnership, Tenderness
$15,000
Love and Unity 5
Sculpture - Metals (42.5x23.6 in)

About this collection:

Discover great art by contemporary artist יפים שיסטיק. Browse artworks, buy original art or high end prints.