Πωλούνται χειροποίητες φωτογραφίες

953 Αρχικές φωτογραφίες προς πώληση: Ψάχνετε για Πρωτότυπες[...]

953 Αρχικές φωτογραφίες προς πώληση:

Ψάχνετε για Πρωτότυπες φωτογραφίες προς πώληση ;

Εξερευνήστε όλα τα στυλ και τις τεχνικές της καλλιτεχνικής φωτογραφίας: σύγχρονες φωτογραφίες, street art, abstract art, figurative art, landscape landscape, light painting, film photography, digital photography, black and white photography ... Το Artmajeur απευθύνεται σε όλες τις καλλιτεχνικές ευαισθησίες και γιορτάζει ομορφιά δίπλα σας για 20 χρόνια με περισσότερα από 2 εκατομμύρια σύγχρονα έργα τέχνης για να ανακαλύψετε ... ή να αποκτήσετε! Η παγκόσμια αναφορά για σύγχρονες καλλιτεχνικές φωτογραφίες. Ανακαλύψτε έργα σύγχρονων καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο για να διακοσμήσετε το εσωτερικό σας με τάξη! Απλός εραστής τέχνης ή επιβεβαιωμένος συλλέκτης; Βρείτε την αγαπημένη φωτογραφία ή στιγμιότυπο που θα ενισχύσει πραγματικά τη διακόσμηση σας. Το Artmajeur σας προσφέρει πρωτότυπα έργα, περιορισμένες εκδόσεις και εκτυπώσεις από τους καλύτερους σύγχρονους φωτογραφικούς καλλιτέχνες στον κόσμο. Στο Artmajeur, καλλιτεχνικές φωτογραφίες επιλέγονται από ενθουσιώδεις και ειδικούς στην αγορά τέχνης. Επιλέγουμε για εσάς τα πρωτότυπα έργα μοντέρνων, βραβευμένων και αναγνωρισμένων φωτογράφων καθώς και νέες αυξανόμενες αξίες στον τομέα της σύγχρονης τέχνης για να σας καθοδηγήσουμε και να σας βοηθήσουμε στη διαδικασία αγοράς φωτογραφιών τέχνης στο διαδίκτυο.

Discover contemporary Manipulated Photography Photographs on Artmajeur

Contemporary Manipulated Photography Photographs are a fascinating genre of art that has gained immense popularity in recent years. This type of original artwork involves the use of digital technology to manipulate and transform photographs. The main types of supports and materials used for this art form are high-quality photographic papers, canvas, and metal prints. What is unique about this type of artwork is that it allows the artist to create something entirely new by combining different images, colors, and textures to produce a final product that is both visually stunning and thought-provoking.

Φωτογραφία,  48,8x33,5 in
Love in bloom Φωτογραφία, 48,8x33,5 in
©2020 Robert Jaso

Origins and History

Contemporary Manipulated Photography Photographs have their roots in the early 19th century, with the invention of photography itself. However, it was not until the 1920s that artists began to experiment with manipulating photographic images. The Surrealist movement, led by artists such as Man Ray and Salvador Dali, embraced the potential of photography to create dreamlike and surreal imagery. In the 1960s and 70s, the advent of color photography and the rise of Pop Art brought new possibilities for manipulation and appropriation of photographic images. Today, digital technology has made it easier than ever for artists to manipulate photographs, blurring the line between reality and fiction. Questions of authenticity and authorship continue to be raised, as artists push the boundaries of what is possible with photographic manipulation. The result is a diverse and constantly evolving genre, with new and innovative techniques emerging all the time.

Φωτογραφία,  35,4x23,6 in
The Last Cry Φωτογραφία, 35,4x23,6 in
©2023 Tibet Demirel

Evolutions of theses works in the contemporary art market

Contemporary Manipulated Photography has undergone a remarkable evolution in recent years. In this art form, photographers use digital tools to create images that are not only visually stunning but also emotionally evocative. These photographs blur the line between reality and fantasy, challenging our perceptions of the world around us. The importance of these photographs in the contemporary art market cannot be overstated. They are sought after by collectors and art enthusiasts alike, who appreciate their unique aesthetic and their ability to provoke thought and emotion. As the technology used to create these images continues to advance, it will be fascinating to see how this art form will continue to evolve and captivate audiences around the world.

Φωτογραφία,  13x19 in
The Last Resort Φωτογραφία, 13x19 in
©2020 Abigail Gonzalez Pina

Related Famous Artists

Contemporary artists who are well-known for their work in manipulated photography include Cindy Sherman, Jeff Wall, and Andreas Gursky.

Cindy Sherman is a photographer and filmmaker who is famous for her conceptual portraits. She is renowned for her ability to transform herself into various personas, often challenging traditional notions of gender and identity.

Jeff Wall is a Canadian artist who creates large-scale photographs that blur the boundaries between photography and painting. His work often features staged scenes with a cinematic quality, exploring themes of power, politics, and the human condition.

Andreas Gursky is a German photographer known for his digitally manipulated images of contemporary landscapes and architecture. His work often features vast, panoramic views that capture the complexities of modern society, from global commerce to mass tourism.

Other contemporary artists who work in manipulated photography include Gregory Crewdson, Vik Muniz, and Thomas Demand. These artists use a variety of techniques, from constructing elaborate sets to manipulating found images, to create works that challenge our perceptions of reality and the role of photography in contemporary art.

Φωτογραφία,  27,6x36,8 in
Octantis # 1 Φωτογραφία, 27,6x36,8 in
©2023 Helena Pellicer Ortiz

Notable contemporary Manipulated Photography Photographs

Awe-inspiring contemporary Manipulated Photography Photographs have become a popular art form in recent years. Here are some notable examples:

"Untitled #96" by Cindy Sherman, created in 1981, is a photograph of the artist herself in various costumes and poses. Sherman’s work explores the concept of identity and the performance of gender roles.

"99 Cent" by Andreas Gursky, created in 1999, depicts a brightly lit supermarket with rows of products on display. Gursky’s work comments on consumerism and the global economy.

"Heroin Chic" by David LaChapelle, created in 1996, features a model lying on a bed surrounded by drug paraphernalia. LaChapelle’s work critiques the fashion industry’s promotion of unhealthy and dangerous lifestyles.

"Pool Party" by Slim Aarons, created in 1970, captures a group of glamorous socialites lounging by a pool. Aarons’ work celebrates the luxurious lifestyles of the wealthy and famous.

"Seeing Double" by Jerry Uelsmann, created in 1986, is a surreal image of a man holding a camera and looking at his own reflection. Uelsmann’s work explores the idea of duality and the relationship between reality and illusion.

These contemporary Manipulated Photography Photographs have challenged traditional notions of photography and pushed the boundaries of art. Each artwork offers a unique perspective on society, culture, and the human experience.

Το πιο σχετικό | Πιο πρόσφατα

Loading...
Φωτογραφία με τίτλο "Love in bloom" από Robert Jaso, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία Τοποθετήθηκε στο Ξύλινο φο…
Love in bloom - Φωτογραφία, 48,8x33,5 in ©2020 από Robert Jaso - Symbolism, symbolism-1020, Πορτρέτα γυναικών, woman, love, portrait, jaso, photography, noir et bland, black and white
"Love in bloom"

Φωτογραφία | 48,8x33,5 in

5.851,18 $
Φωτογραφία με τίτλο "Octantis # 1" από Helena Pellicer Ortiz, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία
Octantis # 1 - Φωτογραφία, 27,6x36,8 in ©2023 από Helena Pellicer Ortiz - Symbolism, symbolism-1020, Μυθολογία
"Octantis # 1"

Φωτογραφία | 27,6x36,8 in

1.295,33 $
Φωτογραφία με τίτλο "Puzzled" από Poul Erik Christensen, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία Τοποθετήθηκε στο Αλουμ…
Puzzled - Φωτογραφία, 35,4x28,7 in ©2022 από Poul Erik Christensen - Abstract, abstract-570, Φύση
"Puzzled"

Φωτογραφία | 35,4x28,7 in

2.468,54 $
Φωτογραφία με τίτλο "#12 - The wonder un…" από Eric Lespinasse, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία Τοποθετήθηκε στ…
#12 - The wonder under the hat - Φωτογραφία, 27,6x19,7 in ©2023 από Eric Lespinasse - Minimalism, minimalism-606, Πορτρέτα γυναικών
"#12 - The wonder under the hat"

Φωτογραφία | 27,6x19,7 in

1.711,56 $
Φωτογραφία με τίτλο "Uncommon deities. T…" από Antonio Valenti, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία
Uncommon deities. The god of dissimulation - Φωτογραφία, 18x12 in ©2022 από Antonio Valenti - Surrealism, surrealism-627, ματαιοδοξία, carrot, carota, lingerie, vegetable, legs
"Uncommon deities. The god of dissimulation"

Φωτογραφία | 18x12 in

2.251,37 $
Φωτογραφία με τίτλο "pop casque" από Oliv Berth, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία
pop casque - Φωτογραφία, 17,7x11,8 in ©2023 από Oliv Berth - Pop Art, pop-art-615
"pop casque"

Φωτογραφία | 17,7x11,8 in

247,14 $
Φωτογραφία με τίτλο "The World From Abov…" από Werner Roelandt, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία Τοποθετήθηκε στ…
The World From Above - Photo Finish - Special Edition - 1/10 - Φωτογραφία, 15,8x19,7 in ©2022 από Werner Roelandt - Surrealism, surrealism-627, Καθημερινή ζωή, theworldfromabove, fineartphotography, fineartprint, limitededition, combination, composition, newdimension, newreality, realistic, surrealism, sport, cycling, bikes
"The World From Above - Photo Finish - Special Edition - 1/10"

Φωτογραφία | 15,8x19,7 in

845,48 $
Φωτογραφία με τίτλο "House and Dog, Cara…" από Juliana Vasquez, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία
House and Dog, Caraíva Bahia, Brazil - Φωτογραφία, 15x15 in ©2017 από Juliana Vasquez - Expressionism, expressionism-591, Σκύλος, trancoso bahia, brazil, dog, juliana vasquez, double exposure photography, combination, leaves of tree, quietness, sand street, brazilian village, rustic architecture, pink
"House and Dog, Caraíva Bahia, Brazil"

Φωτογραφία | 15x15 in

380,44 $
Φωτογραφία με τίτλο "#77" από Wolfgang Pohn, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία
#77 - Φωτογραφία, 23,2x16,5 in ©2021 από Wolfgang Pohn - Abstract, abstract-570, Αφηρημένη, Portrait, paint, straw, photographie, fotografie, abstract, colour
"#77"

Φωτογραφία | 23,2x16,5 in

1.481,77 $
Φωτογραφία με τίτλο "TOURBILLON" από Adler, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία Τοποθετήθηκε στο Αλουμίνιο
TOURBILLON - Φωτογραφία, 23,6x23,6 in ©2023 από Adler - Abstract, abstract-570, Πολύχρωμα, abstrait, couleur, dynamique
"TOURBILLON"

Φωτογραφία | 23,6x23,6 in

500,79 $
Φωτογραφία με τίτλο "Sentinelle Pop" από Jean-Marc Ambrosini, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία Τοποθετήθηκε στο…
Sentinelle Pop - Φωτογραφία, 27,6x27,6 in ©2021 από Jean-Marc Ambrosini - Pop Art, pop-art-615, Πουλί, oiseau, popart, decoration, digital, vert, terracota
"Sentinelle Pop"

Φωτογραφία | 27,6x27,6 in

918,11 $
Φωτογραφία με τίτλο "Houses on clouds ab…" από Per Nylén, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία
Houses on clouds above Naples airport - Φωτογραφία, 11,8x15,8 in ©2022 από Per Nylén - Naive Art, naive-art-948, houses on clouds, per nylen, beigh, heaven, airport
"Houses on clouds above Naples airport"

Φωτογραφία | 11,8x15,8 in

559,82 $
Φωτογραφία με τίτλο "The Last Cry" από Tibet Demirel, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία
The Last Cry - Φωτογραφία, 35,4x23,6 in ©2023 από Tibet Demirel - Surrealism, surrealism-627, Αντρικά πορτρέτα
"The Last Cry"

Φωτογραφία | 35,4x23,6 in

4.531,8 $
Φωτογραφία με τίτλο "Fumoir pour femmes.…" από Philippe Berthier, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία
SafeSearch
Fumoir pour femmes...... - Φωτογραφία, 21,7x27,6 in ©2023 από Philippe Berthier - Impressionism, impressionism-603, Γυναικεία γυμνά, douceur, corps, nu, femmes, sensuelle
"Fumoir pour femmes......"

Φωτογραφία | 21,7x27,6 in

487,78 $
Φωτογραφία με τίτλο "Protected from the…" από Dallanges, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία Τοποθετήθηκε στο Ξύλιν…
Protected from the sea - Φωτογραφία, 31,5x31,5 in ©2023 από Dallanges - Abstract, abstract-570, Θαλασσογραφία, sea, seascape, blue, blue art, contemporary, abstract, abstract blue, blue abstract, contemporary blue art, like soulages, inspired by soulages
"Protected from the sea"

Φωτογραφία | 31,5x31,5 in

6.092,14 $
Φωτογραφία με τίτλο "The Nature is Colou…" από Manuel Barth, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία Τοποθετήθηκε στο Α…
The Nature is Colourful 6... // Limited Edition 1 of 10 - Φωτογραφία, 27,6x41,3 in ©2021 από Manuel Barth - Abstract, abstract-570, Ζώο, fish, fisch, colourful, minimalism, animals, color, jungle, power, abstrakt
"The Nature is Colourful 6... // Limited Edition 1 of 10"

Φωτογραφία | 27,6x41,3 in

3.805,76 $
Φωτογραφία με τίτλο "ЖЕМЧУГ ДРАКОНА" από Alexander Zavialov, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία Τοποθετήθηκε στο Ξ…
ЖЕМЧУГ ДРАКОНА - Φωτογραφία, 23,6x15,8 in ©2023 από Alexander Zavialov - Geometric, geometric-572, Πνευματικότητα, dragon, naked woman, pearl, spiral, umbrella, hand, turn, black
"ЖЕМЧУГ ДРАКОНА"

Φωτογραφία | 23,6x15,8 in

764,05 $
Φωτογραφία με τίτλο "Symbiose 1/3" από Bettina Dupont, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία
Symbiose 1/3 - Φωτογραφία, 9,8x9,8 in ©2023 από Bettina Dupont - Conceptual Art, conceptual-art-579, Δέντρο, yin yang, arbre, nature, arbre de vie, symbole, rouge, photographie, conceptuel, fineart, contemporain
"Symbiose 1/3"

Φωτογραφία | 9,8x9,8 in

601,59 $
Φωτογραφία με τίτλο "Hide And Seek" από Bibi Elle, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία
Hide And Seek - Φωτογραφία, 19,7x15,8 in ©2021 από Bibi Elle - Conceptual Art, conceptual-art-579, Αγάπη, umbrella
"Hide And Seek"

Φωτογραφία | 19,7x15,8 in

618,94 $
Φωτογραφία με τίτλο "Motion 2" από Manuela Freigang, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία
Motion 2 - Φωτογραφία, 31,5x23,6 in ©2012 από Manuela Freigang - Pop Art, pop-art-615, artwork_cat.Color
"Motion 2"

Φωτογραφία | 31,5x23,6 in

1.302,67 $
Φωτογραφία με τίτλο ""Not lonely"" από Ilona Kuliešienė, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία
"Not lonely" - Φωτογραφία ©2019 από Ilona Kuliešienė - Conceptual Art, conceptual-art-579, Καθημερινή ζωή, digital art, photo manipuliation
""Not lonely""

Φωτογραφία | Αρκετά μεγέθη

Διαθέσιμο από 26,57 $
Φωτογραφία με τίτλο "Lucky Luke" από Farouk Ferrah, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία
Lucky Luke - Φωτογραφία, 7,9x11,8 in ©2020 από Farouk Ferrah -
"Lucky Luke"

Φωτογραφία | 7,9x11,8 in

273,16 $
Φωτογραφία με τίτλο "Rain 26b2e" από Ken Lerner, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία
Rain 26b2e - Φωτογραφία, 30x23,3 in ©2023 από Ken Lerner - Abstract, abstract-570, Αστικός, abstract, rain, wet pavement, car lights, traffic, neon reflections, night, glowing, shimmering, romantic, dazzling, mesmerizing, city streets, dreamlike, inspiring, red, black, blue, blue gray, cream
"Rain 26b2e"

Φωτογραφία | 30x23,3 in

1.910 $
Φωτογραφία με τίτλο "7th avenue" από Claude Corbier, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία
7th avenue - Φωτογραφία, 11,8x7,9 in ©2022 από Claude Corbier - Figurative, figurative-594, Πόλη, New York, 7th avenue, manhattan
"7th avenue"

Φωτογραφία | 11,8x7,9 in

518,13 $
Φωτογραφία με τίτλο "The Last Resort" από Abigail Gonzalez Pina, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία
The Last Resort - Φωτογραφία, 13x19 in ©2020 από Abigail Gonzalez Pina - Surrealism, surrealism-627, Τοπία, surreal, landscape, desert
"The Last Resort"

Φωτογραφία | 13x19 in

1.032 $
Φωτογραφία με τίτλο "The secret world of…" από Geert Lemmers, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία Τοποθετήθηκε στο…
The secret world of children 7 - Φωτογραφία, 31,5x39,4 in ©2023 από Geert Lemmers - Expressionism, expressionism-591, φανταστικός
"The secret world of children 7"

Φωτογραφία | 31,5x39,4 in

2.776,01 $
Φωτογραφία με τίτλο "BANANA MILKSHAKE •…" από Aster, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία Τοποθετήθηκε στο Ξύλινο φο…
BANANA MILKSHAKE • nature morte milk-shake à la banane - Φωτογραφία, 31,5x23,6 in ©2023 από Aster - Conceptual Art, conceptual-art-579, banana, milkshake, aster, borgo san bernardo, banane, banaan, chiquita, milk-shake, smoothy, cream blender, mélangeur de crème, frais, ému, lait frappé, crème fraiche, ice cream, nature morte, still life
"BANANA MILKSHAKE • nature morte milk-shake à la banane"

Φωτογραφία | 31,5x23,6 in

Κατόπιν αίτησης
Φωτογραφία με τίτλο "Room 304. Three" από Dmitry Ersler, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία
Room 304. Three - Φωτογραφία, 22x29 in ©2023 από Dmitry Ersler - Classicism, classicism-933, Πολύχρωμα, Drama, Whore, Tragedy, Love, Suspense
"Room 304. Three"

Φωτογραφία | 22x29 in

1.189 $
Φωτογραφία με τίτλο "Ghost #43" από Pierre Duquoc, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία
Ghost #43 - Φωτογραφία, 19,7x19,7 in ©2023 από Pierre Duquoc - Surrealism, surrealism-627, Μουσικοί, blur, violon, concert, femme, dos, fantome, violoniste
"Ghost #43"

Φωτογραφία | 19,7x19,7 in

214,62 $
Φωτογραφία με τίτλο "Place de village (2)" από Johanna Bouvarel, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία Τοποθετήθηκε σ…
Place de village (2) - Φωτογραφία, 19,7x29,5 in ©2023 από Johanna Bouvarel - Illustration, illustration-600, Πόλη, photographie, numérique, création digitale, illustration, dessin, peinture, ville, urbain
"Place de village (2)"

Φωτογραφία | 19,7x29,5 in

1.072,03 $
Φωτογραφία με τίτλο "In The Lady Room" από Grigore Roibu, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία
In The Lady Room - Φωτογραφία, 26,4x39,4 in ©2022 από Grigore Roibu - Conceptual Art, conceptual-art-579, Μόδα, girl, fineart, woman, portrait, color, indoor, castle, medieval, windows, gothic, dress, dressing, dance, party, fashion
"In The Lady Room"

Φωτογραφία | 26,4x39,4 in

2.208,01 $
Φωτογραφία με τίτλο "A3_Claustre del con…" από Miguel Morey Colomina, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία
A3_Claustre del convent de Sant Francesc - Φωτογραφία, 35,4x35,4 in ©2022 από Miguel Morey Colomina - Abstract, abstract-570, Αρχιτεκτονική
"A3_Claustre del convent de Sant Francesc"

Φωτογραφία | 35,4x35,4 in

2.768,42 $
Φωτογραφία με τίτλο "Cerbero" από Jean Paul Pierozzi, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία
Cerbero - Φωτογραφία, 19,7x33,5 in ©2023 από Jean Paul Pierozzi -
"Cerbero"

Φωτογραφία | 19,7x33,5 in

410,82 $
Φωτογραφία με τίτλο "NATURE MORTE Edited…" από Philippe Ceulemans, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία Τοποθετήθηκε…
NATURE MORTE Edited Version - Φωτογραφία, 52x39,4 in ©2023 από Philippe Ceulemans - Abstract, abstract-570, Λουλούδι, Colorful, nature, flowers, blue, green, red, yellow
"NATURE MORTE Edited Version"

Φωτογραφία | 52x39,4 in

3.035,07 $
Φωτογραφία με τίτλο "Il Vaticano" από Marcel Nakache, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία
Il Vaticano - Φωτογραφία, 36,6x36,6 in ©2023 από Marcel Nakache - Figurative, figurative-594, Αρχιτεκτονική, Ville, Italie, rome, Voyage, histoire, culture, jaune, batiment, rome antique, Religion, chrétienté, reve, photographie en couleurs
"Il Vaticano"

Φωτογραφία | 36,6x36,6 in

5.374,24 $
Φωτογραφία με τίτλο "Marmor wurde aus Ba…" από Francesco, Αυθεντικά έργα τέχνης, Χειρισμένη φωτογραφία Τοποθετήθηκε στο Plex…
Marmor wurde aus Baumrinde / Marble was made of tree bark - Φωτογραφία, 15,8x23,6 in ©2011 από Francesco - Abstract, abstract-570, Δέντρο, Baum, Marmor, CANON, Hannover, Herrenhäuser Gärten, Berggarten, Baumrinde, marble, hanover, germany, royal gardens
"Marmor wurde aus Baumrinde / Marble was made of tree bark"

Φωτογραφία | 15,8x23,6 in

2.242,7 $

Artmajeur

Λάβετε το ενημερωτικό μας δελτίο για λάτρεις της τέχνης και συλλέκτες